ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2015.04.07 12:04

Мөнгөний нийлүүлэлт 10230.5 тэрбум төгрөгт хүрчээ

Мөнгөний нийлүүлэлт 10230.5 тэрбум төгрөгт хүрчээ Мөнгөний нийлүүлэлт өмнөх сараас 0.8 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеэс 3.9 хувиар өсөж 10230.5 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Мөнгөний нийлүүлэлтийн 52.4 хувийг төгрөгийн хадгаламж, 21.1 хувийг валютын хадгаламж, 11.1 хувийг төгрөгийн харилцах, 11.0 хувийг валютын харилцах, 4.4 хувийг хадгаламжийн байгууллагуудаас гадуурх мөнгө эзэлж байна.

Тайлант сард төгрөгийн хадгаламжийн жилийн өсөлтийн хурд өмнөх сарынхаас 0.9 нэгж хувь, төгрөгийн харилцахынх 8.9 нэгж хувь, хадгаламжийн байгууллагуудаас гадуурх мөнгөнийх 11.9 нэгж хувиар өссөн бол гадаад валютын хадгаламжийнх 8.6 нэгж хувь, гадаад валютын харилцахынх 0.9 нэгж хувиар буурсан байна.

Мөнгөний үзүүлэлтүүдийн сарын өөрчлөлтийг авч үзвэл төгрөгийн харилцах 25.6 тэрбум төгрөгөөр өсч харин гадаад валютын харилцах 46.9 тэрбум төгрөг, гадаад валютын хадгаламж 40.0 тэрбум төгрөг, хадгаламжийн байгууллагуудаас гадуурх мөнгө 17.8 тэрбум төгрөг, төгрөгийн хадгаламж 5.1 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурчээ.

Тайлант сарын мөнгөний нийлүүлэлтийн 3.9 хувийн жилийн өсөлтийн 4.5 нэгж хувийг төгрөгийн хадгаламж, 1.3 нэгж хувийг гадаад валютын хадгаламж, -0.2 нэгж хувийг гадаад валютын харилцах, -0.6 нэгж хувийг хадгаламжийн байгууллагуудаас гадуурх мөнгө, -1.1 нэгж хувийг төгрөгийн харилцах тус тус бүрдүүлсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд