ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Улс төр
2014.05.29 12:05

Н.Батбаяр сайдыг огцруулах бичгийг 13.00 цагт өргөн барина гэв

УИХ дахь МАН-ын бүлэг º÷èãäºð ýýëæèò áóñààð õóðàëäàæ, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярыг огцруулах саналä íýãäñýí òóõàé ìýäýýëñýí áèëýý. Òýãâýë òóñ á¿ëýã Í.Áàòáàÿð  ñàéäûã îãöðóóëàõ áè÷ãýý 13.00 цагт УИХ-ын даргад өргөн барíà ãýæ äºíãºæ ñàÿ ìýäýýëëýý.

Онцлох нийтлэлүүд