ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2018.05.18 05:05

Хянан шалгах үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ

Улсын Их Хурлын хянан шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд Тамгын газраас /Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс/ Байнгын хороо, дэд, түр хороо, ажлын хэсэгт арга зүйн туслалцаа үзүүлж ажилладаг. Улсын Их Хурал, Байнгын хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохиох, гүйцэтгэлийг хангах, Ерөнхий сайдын мэдээлэл, Улсын Их Хурлын гишүүний асуулга, асуултын хариуг чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх ажлыг зохион байгуулах, Улсын Их Хурлын гишүүн, Байнгын хороо, Тамгын газрын удирдлагын захиалгаар лавлагаа мэдээлэл бэлтгэх, харьцуулсан судалгааг холбогдох журмын дагуу гүйцэтгэх, Улсын Их Хурлаар төсвийн төсөл хэлэлцэх, төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд туслах, бодлогын зөвлөмж гаргах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Онцлох нийтлэлүүд