ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.12.02 04:12

Хүмүүжигчдийн цалингаас 282.5 сая төгрөгийг гэм хорын хохиролд барагдуулжээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь эрүүгийн хуулийн ялын зорилгыг биелүүлэхдээ ял эдлэгсдийг хөдөлмөрийн дадал чадвартай болгож, ажлын байраар ханган тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэн нийгэмд бэлтгэн гаргах ажлыг чухал зорилтоо болгон ажилладаг. Хүмүүжигчдэд хөдөлмөр эрхлүүлж цалин олгосноор хөдөлмөрийн дадал чадвар эзэмших, бусдад учруулсан гэм хорын хохирлоо төлж, барагдуулах, нэрийн дансандаа мөнгөн хуримтлалтай болох зэрэг олон давуу талтай юм. 2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар 4290 хүмүүжигчийг ажлын байраар хангаж, нийт 1.283.0 сая төгрөгийн цалин бодогдсноос 282,5 сая төгрөгийг гэм хорын төлбөрт нь суутгасан байна. Эдгээрээс 2416 хүмүүжигч нь байнгын буюу тогтмол ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 2013 оны мөн үетэй харьцуулбал 0,9 хувиар, цалин 0,8 хувиар, өөрийн цалингаас төлбөр барагдуулалт 55,4 хувиар тус тус өссөн дүн гарчээ. Түүнчлэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь 8 төрөл мэргэжлээр хүмүүжигдэд мэргэжил эзэмшүүлж, чадамжийн гэрчилгээ, мэргэжлийн үнэмлэх олгодог байна.

Онцлох нийтлэлүүд