Нийгэм
2014.12.30 08:12

Өрхийн мэдэллийн нэгдсэн сантай боллоо

2013 онд өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, Монгол Улсын нийт өрх, хүн амыг амьжиргааны түвшнээр эрэмбэлсэн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлсэн юм. Энэ сангийн мэдээлэлд тулгуурлан "Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах журам" баталлаа. Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг зорилтот бүлгийн хүн амд нийгмийн хамгаалал, халамж, бусад суурь үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд салбар дунд ашиглана.

Онцлох нийтлэлүүд