Өдрийн сонин үнэнийг хэлнэ
Замын-Үүд- Эрээн чиглэлийн тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ DNN.mn Эрчим хүчний салбарынхандаа баяр хүргэе! DNN.mn 4668 иргэний фэйсбүүк хаягийн нэвтрэх нэр, нууц үгийг ашиглаж хууль бус сурталчилгаа явуулсан иргэдийг илрүүлжээ DNN.mn Хан-Уул дүүргийн халтиргаа ихтэй зам талбайд давстай авдар байршуулжээ DNN.mn Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийн асалт 98.9 хувьтай байна DNN.mn ​Хамгийн эртний хөлгүй амьтны чулуужсан үлдэгдэл олджээ DNN.mn Өчигдөр 62 жолооч согтуугаар жолоо барьж, 149 хүн эрүүлжүүлэгджээ DNN.mn Л.Гантөмөрийг АН-ын даргаар бүртгүүлэх материалыг УДШ-д хүргүүллээ DNN.mn Сайн малчин, тариаланч хэн бэ? DNN.mn Нийслэлд жимс, жимсгэнийн суулгац үржүүлгийн төв байгуулахаар төлөвлөжээ DNN.mn Замын-Үүд- Эрээн чиглэлийн тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ DNN.mn Эрчим хүчний салбарынхандаа баяр хүргэе! DNN.mn 4668 иргэний фэйсбүүк хаягийн нэвтрэх нэр, нууц үгийг ашиглаж хууль бус сурталчилгаа явуулсан иргэдийг илрүүлжээ DNN.mn Хан-Уул дүүргийн халтиргаа ихтэй зам талбайд давстай авдар байршуулжээ DNN.mn Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийн асалт 98.9 хувьтай байна DNN.mn ​Хамгийн эртний хөлгүй амьтны чулуужсан үлдэгдэл олджээ DNN.mn Өчигдөр 62 жолооч согтуугаар жолоо барьж, 149 хүн эрүүлжүүлэгджээ DNN.mn Л.Гантөмөрийг АН-ын даргаар бүртгүүлэх материалыг УДШ-д хүргүүллээ DNN.mn Сайн малчин, тариаланч хэн бэ? DNN.mn Нийслэлд жимс, жимсгэнийн суулгац үржүүлгийн төв байгуулахаар төлөвлөжээ DNN.mn
Булангууд
2014.09.18 08:09

Õèëëàðè ýðãýæ èðíý

ÀÍÓ-ûí òýðã¿¿í õàòàãòàé, ñåíàò÷, òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà àñàí Õèëëàðè Êëèíòîí ñàÿõàí “Áè ýðãýæ èðëýý” õýìýýí ìýäýãäëýý. Ýíý íü 2016 îíû Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëüä ºðñºëäºíº ãýäãýý ìýäýãäýæ áàéãàà õýðýã ãýæ óëñ òºðèéí õ¿ðýýíèéõýí ÿðèëöàæ áàéíà. Õàðèí Õèëëàðè Åðºíõèéëºã÷èéí ñîíãóóëüä ºðñºëäâºë Åðºíõèéëºã÷ áîëîõ ìàãàäëàë àñàð ºíäºð ãýöãýýäýã áèëýý. ÀÍÓ-ûí îäîîãèéí òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãûí ïèàð-ûã õàðèóöàæ èðñýí àìåðèê ýð Ìîíãîëîîñ î÷ñîí ñýòã¿¿ë÷ íàðòàé ÿðèëöàæ ñóóõäàà ýíý òóõàé ºã¿¿ëæ áàéñàí. Òýðáýýð “Áàðàê Îáàìà Åðºíõèéëºã÷ áîëñíîîð àìåðèê÷óóä õàð àðüñò Åðºíõèéëºã÷òýé áàéæ áîëîõûã õ¿ëýýí çºâøººð÷ ýõýëñýí. Ýíý íü ýìýãòýé õ¿í Åðºíõèéëºã÷ áîëîõîä áýëýí áîëñîí ãýñýí ¿ã. Äàðààãèéí ñîíãóóëüä Õèëëàðè Êëèíòîí íýð äýâøâýë ÀÍÓ ò¿¿õýíäýý àíõ óäàà ýìýãòýé Åðºíõèéëºã÷òýé áîëæ ÷ ìàãàä” ãýæ áàéñàí áèëýý. Òýãæ ÿðèãäàæ áàéñàí Õèëëàðè ñàÿõàí íàìûíõàà õóðàëä îðîëöîæ, ýãýí èðñíýý ìýäýãäñýí íü ñàíàìñàðã¿é òîõèîëäîë áèø þì. Àðä÷èëëûí ºëãèé îðîí ãýäýã àòëàà 2008 îíä àíõ óäàà àôðèê ãàðàëòàé Åðºíõèéëºã÷òýé áîëñîí ýíý óëñ ò¿¿õýíäýý ýìýãòýé õ¿íèéã òºðèéí òýðã¿¿íäýý çàëæ áàéñàí óäààã¿é áèëýý. Ãýõäýý õ¿ì¿¿ñèéí áîäîë àñàð èõ ººð÷ëºãäºæ áàéãàà ó÷ðààñ øèéäâýð ÿàæ ãàðàõûã òààõûí àðãàã¿é. Õóó÷èí öàãò õàð àðüñòíóóä öàãààí õ¿ì¿¿ñòýé àäèë ýðõ ýäëýõèéã, òýäíèé èäýæ óóæ, ºìñ÷ ç¿¿æ áàéãààã ýäëýõèéã õ¿ñäýã áàéñàí. Ãýòýë îäîî áàéäàë ººð áîëñîí. Õýäõýí õîíîãèéí ºìíº ãýõýä ÀÍÓ-ä íýã õàð àðüñò îõèí íºãººãºº öàãààí àðüñòíóóäûã äóóðàéæ àÿãëàñàí ãýæ áóðóóòãàí ò¿ëõýæ óíàãàñàí ìýäýý äýëõèéí ÷èõèéã äýëäèéëãýýä àâñàí. Õàð àðüñò Åðºíõèéëºã÷òýé áîëñíîîð èòãýë, áàðäàìíàë íü àñàð èõ íýìýãäñýí òýä àñóóäàëä èíãýæ õàíäàõ áîëæýý. Òýãýõýýð óëàìæëàëò îéëãîëò, ò¿¿õýí àðãà áàðèë ÿàæ ÷ ººð÷ëºãäºæ áîëîõ áºìáºðöºã äýýð áèä àìüäàð÷ áàéíà ãýæ îéëãîæ áîëîõ þì.

Ý.ÝÍÝÐÝË

Онцлох нийтлэлүүд