Нийгэм
2014.05.17 02:05

Зам тээврийн салбарынхан Чингэсийн талбайд цуглана

ßã îäîî ×èíãýñèéí òàëáàéä Óóë óóðõàйí ÿàì àæëàà ñóðòàë÷ëàõ ºäºðëºã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà. Òýãâýë ìàðãààø буюу Ням гарагт çам, тээврийн салбарын үйл ажиллагааг сурталчилаõ àæýý. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, зам, тээврийн салбарын хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудтай нэг дор танилцах боломжтой ãýíý.

Онцлох нийтлэлүүд