Нийгэм
2015.03.13 05:03

УБЕГ-ын 13 хэлтсийг 3 болгон цөөлжээ

Холбогдох хууль, журмын дагуу Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын бүтцийг өөрчилжээ. Ингэхдээ тус газрын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг 155 байхаар баталсан байна.

Шинэ бүтцээр Тамгын газар, Мэдээллийн технологийн газар, Иргэний бүртгэл, гадаад паспортын газар, Эд хөрөнгийн бүртгэл, цахимжуулалтын газар, Гадаадын хөрөнгө оруулалт, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар, Бүртгэлийн хяналтын газар, Улсын бүртгэлийн төв архивын газар, Санхүүгийн хэлтэс, Сургалт, эрх зүйн хэлтэс, Дотоод аудитын хэлтэс гэсэн 7 газар, 3 хэлтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар боллоо.

Тус газар өмнө нь 6 газар, 13 хэлтэс, 182 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бол одоо 7 газар, 3 хэлтэс 155 төрийн албан хаагчтайгаар ажиллахаар болов. Мөн аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь дотроо үндсэн 2 нэгжтэй байсан бол шинэ бүтцээр нэгж, тасаггүй болоод байна.

Онцлох нийтлэлүүд