Өдрийн сонин үнэнийг хэлнэ
Нийслэлд өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгийн насны 73,818 хүүхдийн хүсэлт бүртгэгджээ DNN.mn Монголд импортоор орж ирэх 9000 чингэлэг Тяньжинд гацаад байсныг татан авсаар 1200 үлджээ DNN.mn Энэтхэг улс тусгаар тогтносны 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ DNN.mn Гал түймрийн аюулаас 355 сая төгрөгийн эд хөрөнгө, 20 иргэний амь насыг авран хамгаалав DNN.mn Булган аймагт үхрийн арьс товруутах өвчин илэрч 1657 үхрийг вакцинжуулсан байна DNN.mn ҮХЦ: Засгийн газрын 4 гишүүн УИХ-ын гишүүн байж болох хязгаарлалтыг хүчингүй болгов DNN.mn Алба хаагчид 10-12 метрийн гүнд шумбалт хийлээ DNN.mn Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина DNN.mn Нийт нутгийн 50 орчим хувьд зуншлага тааруу байна DNN.mn Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 74 хувийн биелэлттэй байна DNN.mn Нийслэлд өнөөдрийн байдлаар цэцэрлэгийн насны 73,818 хүүхдийн хүсэлт бүртгэгджээ DNN.mn Монголд импортоор орж ирэх 9000 чингэлэг Тяньжинд гацаад байсныг татан авсаар 1200 үлджээ DNN.mn Энэтхэг улс тусгаар тогтносны 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ DNN.mn Гал түймрийн аюулаас 355 сая төгрөгийн эд хөрөнгө, 20 иргэний амь насыг авран хамгаалав DNN.mn Булган аймагт үхрийн арьс товруутах өвчин илэрч 1657 үхрийг вакцинжуулсан байна DNN.mn ҮХЦ: Засгийн газрын 4 гишүүн УИХ-ын гишүүн байж болох хязгаарлалтыг хүчингүй болгов DNN.mn Алба хаагчид 10-12 метрийн гүнд шумбалт хийлээ DNN.mn Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 1730 айлын орон сууц барина DNN.mn Нийт нутгийн 50 орчим хувьд зуншлага тааруу байна DNN.mn Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил 74 хувийн биелэлттэй байна DNN.mn
ЭНТЕРТАЙМЕНТ ЕРТӨНЦ
2011.09.19 10:09

Ард түмнээ залилсан МАН-ыг сонгуульд оруулахгүй байх ял онооё

Àìëàñíàà áèåë¿¿ëýõã¿é áîë õóäàë÷ áîëæ òààðíà. Á¿ð çîðèóä ñàíààòàéãààð  õóóð÷ ìýõýëñýí áîë çàëèëàí áîëíî. Çàëèëàí õèéñýí áîë Ýð¿¿ãèéí õóóëèàð øèéòãýãäýõ íü äàìæèãã¿é. Õàðèí Ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèéã íèéòýýð íü çàëèëáàë ÿìàð ÿë îíîîäîã þì áîë. Ìàíàéõàí ãîëëîõ õî¸ð íàì ãýýä ÀÍ, ÌÀÍ-ä (ñîíãóóëüä îðîõäîî ÌÀÕÍ íýðòýé áàéñàí) îëîíõè íü ñàíàëàà ºãñºí.
Îäîî íýãýíò ÌÀÍ-ûíõàí "Äýýä ø¿¿õýýñ ÌÀÕÍ íýðèéã àâñàí Í.Ýíõáàÿðûí íàìûã ñîíãóóëüä îðñîí  ÌÀÕÍ íýðòýé àíäóóðàâ. Áèä íýðýý ñîëüñîí" ãýýä áàéãàà. Òýãýõýýð öààøèä ñîíãóóëüä îðñîí íýðýýð íü áèø îäîî àâñàí ÌÀÍ íýðýýð íü íýðëýýä ÿâ÷èõúÿ.
ªíãºðñºí ñîíãóóëèàð òýä õýðõýí àìëàëò ºã÷ áàéñíûã íýõýí ñàíàÿ. Ýõëýýä  Àðä÷èëñàí íàì íýã ñàÿ òºãðºã ºãºõ áîëîìæòîé ãýæ àìëàñàí. Òóõàéí ¿åä îäîîãèéí Àðäûí íàìûã óäèðäàæ áàéñàí Ñ.Áàÿð "Àðä÷èëñàí íàìûí ýíý àìëàëò áèåëýõ áîëîëöîîã¿é" ãýæ õýëñýí ÷  äàðàà íü ºðñºëäºã÷ íàìààñàà àõèóëæ äóóãàðñàí. Òýãýýä ë 1.5 ñàÿûã ºãºõ áîëîìæòîé þì áàéíà ãýýä àìëàëòàà îëîí íèéòýä çàðëàæ, íýìýëò ìºðèéí õºòºëáºð õèéæ áàéãààä îðóóëñàí. Ìàíàéõàí ÿàõàâ äýý õóóðàãäàæ, õóóðòàæ ñóðààã¿é áèø àðàé àõèó àìëàñàí íü ýäíèéõ ãýýä íºãºº ÌÀÍ-äàà ñàíàëàà ºã÷èõñºí. Ñîíãóóëèéí ºìíº 1.5 ñàÿûí áàòëàìæ òàðààãààä ñ¿éä áîëñîí. Ò¿¿íèéõ íü ñóðãààð õ¿ì¿¿ñ  õàðèëöàí  ìºí㺠çýýëýëöýæ ýõýëñýí ñóðàã ãàð÷ áàéëàà. Á¿ð "1.5 ñàÿà àâàõààðàà ºãíº" ãýýä àéëààñ õýäýí ìàë àâ÷èõñàí õ¿íòýé ÷ òààð÷ áàéñàí. Çàðèì íü ãýð õóäàëäàæ àâíà ë ãýíý. Õºãø÷¿¿ë á¿ð èòãýýä "Ìàíàé íàì èéì áàòëàìæ ºã÷èõººä àðàé ÷ õóäàë ÿðèíà ãýæ áàéõã¿é" ãýæ èðýýä ë àâäðûíõàà õºíäèé ð¿¿ õàäàãò îðîîãîîä íàíäèãíààä õèé÷èõñýí. Ýíý ìýòýýð ÿíç ÿíçûí ë òºëºâëºãºº çîõèîñîí áàéãàà þì. Òýãýýä ìýäýýæ áàëðàõã¿é þó. ͺ㺺 ñîíãóóëü ÷ áîëæ, ÌÀÍ íü ÷ ÿëæ, àìëàñíûã íü àðä ò¿ìýí àëãàà òîñîîä, ãîðüäîîä  õ¿ëýýäýã þì áàéíà.  Ñàðäàà 21 ìÿíãààð íü öóâóóëæ ºãºõã¿é áîë Ẻíäºæ ºãºõººð èíôëÿö õººðºãäºíº  ãýõ ìýòèéí  áààõàí òàéëáàð ñýëò áîëëîî. Îäîî ñàð á¿ð 21 ìÿíãà ºã÷ áàéíà. Òýðíèéõ íü òºëºº ýõ  çàõã¿é  äóãààðëàæ çîãñîíî. ¯íýíäýý ÿäóó àðä ò¿ìíýý äîðîìæèëæ áàéãàà õýðýã ë äýý. ͺ㺺 ìºðººäñºí ç¿éë á¿ãä äàøèéíøîã. Á¿ð õàðèí ýñðýãýýð ñàðäàà íýã àðõèäàõ áîëîìæ îëãîæ áàéíà. Îäîî áîë òýð 21 ìÿíãûã íü õ¿ì¿¿ñ àðõèíû ìºí㺠ãýýä íýðëýýä ñóð÷èõàæ. Îéð çóóð õîîë àâäàã çàðèì íýã àéë áàéäàã ë áàéõ. ªºð þóíä õýðýãëýõ þì. ¯íýíäýý àìüäðàë ÿäóóäàà ãóòàðñàí, àð÷ààã¿é çàðèì íü ºíººõºº àâààä óó÷èõäàã. 21 ìÿíãààðàà àðõè àâ÷ óóñíààñ áîëæ ÿìàð ÷ èõ ãýìò õýðýã ãàðàâ. Ñ¿¿ëèéí ¿åä ãýìò õýðýã ºññºí íü ýíýíòýé ÷ õîëáîîòîé áàéõ ø¿¿.
Ñîíãóóëü õ¿ðòýë ºã÷ àìæèõ óó, ýíý ìºí㺺. պ人 îðîí íóòàãò ÿâæ áàéõàä 1.5 ñàÿà áººíººð íü àâìààð áàéíà ãýæ õýëýõ õ¿í îëîí òààðäàã.
ßìàð ÿëàãäñàí Àðä÷èëñàí íàìààñ íýõýëòýé íü áèø. Àìëàëòûã íü áàãà áàéíà ãýæ ãîëæ ÿëàãäóóë÷èõààä þó ÷ ÿðèëòàé áèëýý. Åð íü ÀÍ õàðèóöëàãà õ¿ëýýõã¿é áàéæ áîëíî. ßàãààä ãýâýë ýðõ áàðèàã¿é ó÷ðààñ. Õàìòàðñàí Çàñãèéí ãàçàðò íü õóëãàéãààð îðíî óó, õóëõèäàæ îðñîí óó õàìàà àëãà. Íýãýíò öººíõ þì ÷èíü ÿëñàí íàìààñ íü ë õàðèóöëàãàà íýõýæ òààðíà.
Ãåðìàíä Õðèñòîñûí àðä÷èëñàí íàì, Ñîöèàë äåìîêðàò íàì õî¸ð áàðàã ë ýýëæèëæ çàñàã áàðüæ èðëýý. Öººõºí ñóóäëûí çºð¿¿òýéãýýð ÿëæ, ÿëàãäàæ èðñýí. Òýð äóíä íü Íîãîîí íàì áàñ õýä ãóðâàí ñóóäàë çóëãàà÷èõíà. Òýãýýä çàñàã áàéãóóëæ õ¿ðýõã¿é áîëîõîîðîî Íîãîîí íàìòàéãàà õàìòàðñàí çàñàã áàéãóóë÷èõíà. ªíººõ íü ÷ àëèíòàé ÷ õàìààã¿é õàìòðààä  çàñàã áàéãóóë÷èõäàã æèøèã áèé ë äýý. Ãýëýý ãýýä Íîãîîí íàìààñ   õýí ÷ õàðèóöëàãà íýõäýãã¿é. Ýðõ áàðèã÷ áóþó ÿëñàí íàìààñ íýõäýã. Òèéìýýñ ÀÍ-ààñ áèø îëîíõèéí ñàíàë àâñàí Àðäûí íàìààñ àìëàëòûã íü íýõýõ ýðõòýé. ßàãààä ãýâýë ýíý àìëàëòàä ë  õóóðòàæ ñàíàëàà ºãñºí  ø¿¿ äýý, ìîíãîë÷óóä.
Àðäûí íàì 1.5 ñàÿ òºãðºãºº áýëíýýð íü ºãºõ ¸ñòîé. ªã÷ ÷àäàõã¿é áîë ñîíãóóëüä îðîëöîõã¿é íýðýý òàò. Èéì óëñ òºðèéí ñî¸ë, ¸ñ ñóðòàõóóíòàé áîëîõ õýðýãòýé þì. Îäîî áîë 21 ìÿíãà ãýæ ¿çýýä ë ÿíç á¿ðýýð íºãºº ìºíãèéã íü öóâóóëæ ºãñºí áîëæ áàéíà. Õ¿íèé õºãæëèéí ñàí áàéãóóëæ çóâ÷óóëààä ÿàõ ãýýâ. Íýã èðãýíèéã íºãºº èðãýí èíãýýä çàëèëñàí áîë àëü õýäèéíý ºíººõ õýö¿¿ íýðòèéí õààëãà òàò÷èõñàí áàéõã¿é þó. Õàðèí íèéòýýð íü àðä ò¿ìíýý õóóðñàí íýã òîì íàì ÿìàð ÿë õ¿ëýýäýã þì áîë. Øóäàðãà ¸ñ ãýæ áàéäàã þì áîë õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ë ¸ñòîé. Îäîî àðä ò¿ìýí òýð 1.5 ñàÿà áýëíýýð áººíººð íü àâúÿ ãýæ íýõýõ õýðýãòýé. Òýãýõã¿é áîë ñîíãóóëüä îðîëöóóëàõã¿é ãýýä ãýäèé÷èõüå. Ñîíãóóëü ÷ îéðòîæ áàéíà. Àëü ñèñòåìýýð ÿâàõ íü íàìóóäàä ë àøèãòàé áîëîõîîñ ìàíüä ÿìàð ïàäòàé ÷ áèø. ªìíºõ àìëàëòûã  íü àâ÷ ë áàéæ ñàëúÿ. Åð íü Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîî ãýæ áýëãýäëèéí ÷àíàðòàé áàéãóóëëàãà áàéäàã. Òýð ãàçðûã ÷ àæèëòàé áîëãîæ àìëàëòàà áèåë¿¿ëýýã¿é íàìòàé õàðèóöëàãà òîîöîæ ñîíãóóëüä îðóóëàõã¿é áàéäàã áîëãî¸. Ýðõáèø òýãâýë äàõèæ àðä ò¿ìíýý èíãýæ õóóð÷ õóëõèäàõàà áîëèõ áèç. Ñîíãóóëü áîëîõîä áàãà õóãàöàà ¿ëäëýý.
Õóóðàãäàæ äóóñàõã¿é àðä ò¿ìýí þì. Õóóð÷ ÷ õàíàõã¿é íàì çàñàã þìàà ãýæ àðààñ íü ãîíãèíîõã¿é áîëìîîð áàéíà ø¿¿ äýý.

Онцлох нийтлэлүүд